over 4 years ago, sahar pourabedin contributed a transcription for
آذر جون عزیز و مهربانم این مختصر را در هواپیما در نزدیکی فرانکفورت برای زن بی نظیر نازنینم می نویسم و همیشه و در همه جا بیاد تو و فرزندان عزیزم هستم.
فرودگاه لندن خیلی دیدنی بود که انشااله بزودی بازم خواهم دید. شام پذیرایی بسیار خوبی در هواپیما به مسافرین دادند. قربان فاطی و فریده و غلام میروم و صورت ماه تو و آنها را می بوسم.
مریم عزیزم را سلام میرسانم. امیدوارم تو و فرزندان عزیزم سلامت بوده و در لندن برایتان خوش بگذرد و من هم بزودی یعنی همان روزیکه بتو قول داده ام مراجعت نموده همه را به سلامت ببینم
همه را به خدا می سپارم
قربان تو محمد عامری

To comment on this transcription, please sign in.