over 3 years ago, Fmn Ski contributed a biography for
آقا میرزا آقا کنی و خانم بالا وزیری دارای ۵ فرزند ، دو دختر و سه پسر به نامهای ؛ نصرت ، نسرین ، ماشاالله ، عزت الله (منوچهر و ناصر که در اوجِ جوانی فوت شد فامیلی آقا میرزا آقا کنی به طالب تغییر یافت و فرزندان و نوادگان وی به نام طالب در شناسنامه ثبت شده اند

To comment on this biography, please sign in.